Over het Toekomstverbond

Foto: Bart Dewaele

Lees hier het antwoord op de vragen:
Wat is het Toekomstverbond?
Wanneer is het Toekomstverbond gesloten?
Waaruit bestaat het Toekomstverbond?
Wat zijn de voordelen van het Toekomstverbond?
Wie werkt er allemaal mee?
Wat is de rol van intendant Alexander D’Hooghe?
Meer weten?

Wat is het Toekomstverbond?

Het Toekomstverbond is de naam van het akkoord dat de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, Havenbedrijf Antwerpen en de burgerbewegingen sloten over de mobiliteit en leefbaarheid in de Antwerpse regio.

Dit akkoord kwam tot stand na een lang proces van overleg onder leiding van intendant Alexander D’Hooghe. Zo werd iets bereikt wat 20 jaar onmogelijk leek: de neuzen van iedereen in dezelfde richting krijgen rond een oplossing.

Het Toekomstverbond verzoent mobiliteit en leefbaarheid. Deze website heeft als doel de initiatieven die bijdragen tot de realisatie van het Toekomstverbond in de kijker te plaatsen. Lees hier de volledige tekst van het Toekomstverbond.

Wanneer is het Toekomstverbond gesloten?

Het Toekomstverbond werd ondertekend en voorgesteld aan het publiek op 15 maart 2017.

Waaruit bestaat het Toekomstverbond?

Het Toekomstverbond is gestructureerd in vijf pijlers.

 1. De eerste pijler van het Toekomstverbond is de Ring voor de stad. De Antwerpse Ring wordt rondgemaakt door de aanleg van de Oosterweelverbinding en wordt gebruikt voor verkeer binnen de stadsregio en voor verkeer dat in de stad moet zijn. Lees hier meer over de Ring voor de stad.
 2. Hierbij is gekozen voor een volledige overkapping van de Ring. De ambitienota van de intendant ‘Over de ring’ vormt daarvoor de basis. Lees hier meer over de overkapping.
 3. Het Toekomstverbond gaat ook voor een modal shift 50/50. Er wordt geïnvesteerd in onder meer fietsvoorzieningen en openbaar vervoer. Op die manier zal op termijn 50 procent van alle verplaatsingen gebeuren met de fiets, trein, tram, bus, taxi, waterbus, deelsystemen, enzovoort. En nog maar 50 procent met de wagen. Lees hier meer over de modal shift.
 4. Het Toekomsverbond voorziet een noordelijk alternatief rond de stad. Verkeer dat enkel de stad moet passeren en havenverkeer wordt zoveel mogelijk rond de stad geleid. Daarvoor wordt geïnvesteerd in een Haventracé. Hiervoor zal een systeem van verkeerssturing komen. Lees hier meer over het noordelijk alternatief rond de stad.
 5. Tenslotte zijn er ook afspraken gemaakt om verder samenwerken mogelijk te maken. Het Toekomstverbond is ambitieus. Niemand kan dit op zijn eentje realiseren. De samenwerking tussen burgerbewegingen, overheden, experten en andere actoren zal dan ook verdergezet worden. Lees hier meer over de verdere samenwerking.

Wat zijn de voordelen van het Toekomstverbond?

Het Toekomstverbond kiest voor een dubbele ringstructuur, waarbij de Oosterweelverbinding gecombineerd wordt met het Haventracé.

Dankzij de Oosterweelverbinding:

 • Wordt de Antwerpse Ring rondgemaakt. Rondrijden via de snelweg wordt zo mogelijk, dit zal leiden tot een vermindering van sluipverkeer, een hogere verkeersveiligheid op lokale wegen en een verbetering van de leefbaarheid van de woonbuurten.
 • Wordt een bijkomende Scheldekruising gerealiseerd op snelwegniveau. Dit ontlast de zuidelijke ring en Kennedytunnel, en biedt een alternatief bij calamiteiten op de Ring. De Waaslandtunnel kan zo ook terug zijn lokale functie krijgen.
 • Realiseert bijkomende aansluitingscomplexen, bijvoorbeeld aan de zuidelijke haven. Dit leidt tot een betere ontsluiting van de betrokken gebieden en een vermindering van het sluipverkeer omwille van de rechtstreekse toegang tot de snelweg.
 • Verhoogt de verkeersveiligheid doordat verschillende gevaarlijke weefbewegingen worden weggenomen. Een voorbeeld hier zijn de rechtse invoegers op de E17 op Linkeroever voor de ingang van de Kennedytunnel.
 • Zal de luchtkwaliteit verbeteren in de stad en de randgemeenten en de geluidshinder verminderen.

Dankzij het Haventracé:

 • Wordt doorgaand en haven gerelateerd verkeer maximaal rond de stad geleid.
 • Wordt de Antwerpse haven optimaal ontsloten.
 • Kan de Antwerpse Ring ingericht worden voor stadsregionaal verkeer, stedelijk en bestemmingsverkeer.

Dankzij het strategisch verknopen van deze twee ringstructuren:

 • Wordt een robuust netwerk gerealiseerd op snelwegniveau dat flexibel en complementair gebruikt kan worden en dat een hoge gebruikswaarde, vlotheid en efficiëntie kent.
 • Wordt het onderliggend wegennet in de wijde regio zoveel mogelijk ontlast van sluipverkeer.
 • Wordt een aanzienlijke verbetering gerealiseerd van de leefbaarheid en de ruimtelijke ordening rond de hele Ringzone.
 • Zullen er minder files en een betere doorstroming zijn.

Wie werkt er allemaal mee?

Het Toekomstverbond is een akkoord tussen de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, Havenbedrijf Antwerpen en de burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal. Daarnaast zijn vier elementen van cruciaal belang in de verdere samenwerking.

 1. De Regioraad voorziet in het overleg tussen alle betrokken overheden. Midden 2017 richtten de Vlaamse regering en de betrokken stads-, gemeente- en provinciebesturen een Antwerpse Regioraad voor mobiliteit op. Deze politieke raad adviseert de Vlaamse regering over het Routeplan 2030. Lees meer over de eerste vergadering van de Regioraad.
 2. Het Routeplan 2030 brengt alle intenties en investeringsplannen die voortvloeien uit het Toekomstverbond samen. Het Vlaams Parlement volgt dit plan op.
 3. De Werkgemeenschap geeft vorm aan het overleg met de burgerbewegingen en andere maatschappelijke betrokkenen. De Werkgemeenschap levert beleidsvoorbereidend werk en functioneert als denktank en klankbord.
 4. De gekozen projecten voor het Routeplan 2030 moeten ook uitgevoerd worden. Daarvoor komt er een Werkplatform. Dat brengt het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, de NMBS, De Vlaamse Waterweg en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel samen voor de vervoersregio Antwerpen.

Wat is de rol van intendant Alexander D’Hooghe?

Alexander D’Hooghe werd, als hoogleraar gespecialiseerd in architectuur en urbanisatie, in december 2015 door de Vlaamse regering aangesteld als intendant. Het was zijn taak om de betrokken partijen in het dossier van de Antwerpse Ring aan tafel te krijgen en een gedragen oplossing te zoeken voor de leefbaarheid in de Antwerpse regio. In maart 2017 kwam hieruit het Toekomstverbond voort. In de geest van het Toekomstverbond moedigt de intendant en de Vlaamse overheid ook in het overkappingsproject sterk burgerparticipatie aan. Meer informatie hierover vind je op www.overdering.be.

Meer weten?

Kijk zeker eens naar de website van een van onze partners.

www.ademloos.be

www.departement-mow.vlaanderen.be

www.oosterweelverbinding.be

www.antwerpenmorgen.be

www.routeplan2030.be

www.ringland.be

www.slimnaarantwerpen.be

www.stratengeneraal.be